Facila 'Vivo aŭ Morto'
- sciu ŝlosilon por venki en GO-ludo -

Aŭtoro originala japane:
s-ro SAKATA Eio, dek-DANN-titolulo kiam verkis, honor-HON'INBOU-titolulo
Eldonita originale japane de:
KIEN-TOŜO, Tokio, Japanujo, 1961.

Ĉapitro 3
(daŭrigo 2)
'Vivo per okulo' kaj 'vivo per teritorio'
Ekzercoj - daŭrigo
Diagramo 49.
La aŭtoro demandas al legantoj rimedon por Blanko sin-vivigi, kiam li havas metrajton.
Ĉi tiu problemo estas unu el tipaj formoj de 'vivo per teritorio'. Unue ni provu tion, ke malsukcesas 'vivo per okulo'.
Diagramo 50.
Malgraŭ ke Blanko celas fari okulon ŝtonmetante sur la 2-1 punkton ĉe angulo kiel B-1, Nigro atakas senhalte ĝis N-5 kaj rezultas malsukceso de Blnako.
Diagramo 51.
Simila estas kurbiĝo al B-1. Kiam Nigro ordinare atakas eksterne kiel N-2 kaj N-4, Blanko havas nenian rimedon por fari du okulojn.
Krome, Blanko malsukcesas, se li, anstataŭ B-1, ŝtonmetas aŭ unu-voje supren de B-1, aŭ sur punkton 6.
Diagramo 52.
Sola rimedo por sin-vivigi estas sin-ligo ĉe B-1 larĝigante internan teritorion. Se Nigro volas mortigi la blankon, li devas tuŝumeti ĉe N-2. El la procedo ĝis B-7 rezultas altene-kapto ie malfacila. Sekve, Nigro forkaptas B-5 ŝtonmetante sur punkton a, kaj Blanko sin-ligas ĉe punkto b, kaj rezultas jena diagramo;
Diagramo 53.
Se Nigro sin-ligas ĉe punkton a, rezultas kunvivo, kio estas ke la blanko viviĝas. Sed Nogro povus, pli avare, forlasi la alterne-kapton kaj sufokas eksterajn spirpunktojn b kaj c, atendi ŝancon por kapti la blankon sufokante ĉe punkto d. La formo nomiĝas 'dek-mil-jara alternekapto', kiu ŝajnas alterne-kapto aŭ kunvivo, malfacila confuzemo daŭras preskaŭ ĝis ludofino.
Diagramo 54.
Ekzemplo el reala ludo montriĝas kiel diagramo 54, tamen Blanko estas malavantaĝa sen antaŭe-metita ŝtono ĉe aŭ apud punkto a.
Diagramo 55.
Se la triangule markita ŝtono estas aldonita al lasta problemo, Nigro povas mortigi la blankon. Sed malfacile estas kapti ĝin senkondice.
Se Nigro havas metrajton, kiu rezultas el la diagramo?
Diagramo 56.
Ĉi tie Nigro tuŝmetas, kaj faras la procedon ĝis N-5. Blanko ne povas suben-iri al punkto a, anstataŭ B-6, por eviti mortiĝon per N-b, do minacas nigron per B-6. Rezultas alterne-kapto.
Diagramo 57.
Nigro provas tranĉi blankon per N-5, Blanko aktualigante alternekapton kaj minacos nigrajn 2 ŝtonojn per B-6; Amkaŭ laŭ ĉi tia diagramo, Nigro ne povas kapti la blankon senkondice.
Doigramo 58.
Miskomprenas tiu, kiu pensas, ke Nigro povas mortigi la blankon per N-1 kaj 3. Blanko havas rimedon por alternekapto per B-4. La meto B-4 ofte aperas en reala ludo, do nepre memoru.
Diagramo 59.
Nigro, laŭ la proverbo "Vitala punto estas komuna por Nigro kaj Blanko.", internemetas kiel N-3. Tamen, la rezulto estas pli malbona por Nigro, ĉar Blanko viviĝas respondante per B-4 kaj B-6. Sekve, se Nigro tranĉas ĉe punkto a, Blanko haltigas per B-b kaj rezultas renversa-kapto. [ Se Nigro forkaptas B-2 ŝtonmetante sur 1-1 punkton, Blanko povas ree ŝtonmeti B-2 kaj forkapti tri nigrajn ŝtonojn. ]
Diagramo 60.
Oni povus diri, ke la lerteco por trovi akran porcedon de N-1, N-3, kaj N-5 estas pli alta ol ŜO-DAN ( la unua alta-etapo). Per la interŝnĝo de N-1 kaj B-2, malefektigas alternekapton de B-6. Blanko pro manko de spirpunkto, ne povas ŝtonmeti en punkton a.
Diagramo 61.
Ce ĉi tiu diagramo la triangule markita ŝtono estas aldonita al Diagramo 52. Malgraŭ ke ĉi tiu estas ne malfacila kompare kun lasta problemo, Oni devas esti atentema por ke ne eraru.
Diagramo 62.
Minaco N-3 estas unu el la plej tippaj vulgaraj metoj. Blanko tŭmetas kiel B-4, sinoferante unu ŝtonon, tuj viviĝas. T.e., sekvas procedo N-a, B-b, Nigra sin-ligo sur punkton 2, kaj per B-d Blanko faras du okulojn, rezultas minimuma viviĝo.
Diagramo 63.
La procedo N-3, 5 kaj 7 bonega por eviti alternekapton, kaj Nigro mortigas la blankon en la formo 'interna 3'. Ĉi tie Blnako ne povas eniri en punkton a, pro manko de spirpunkto.
Diagramo 64.
Krome, ni studu la perfektan rektangulan 8-poenta-teritorion. Konklude, Blnako devus sin-gardi ŝtonmetante sur aŭ apud punkton a.
Se ne,...
Diagramo 65.
Nigro renverse internen ŝtonmetas sur vitalan 2-1 punkton, kaj faras kunvivon.
Tamen, ĉi tiu solvo estas ne ĝusta por Nigro, perdante metrajton.
Diagramo 66.
Nigro devus ekoperacii ekde N-1, kaj fari kunvivon tenante metrajton. Kompare al lasta diagramo, fariĝas unu ŝtonmeto da diferenco.
Se Blanko, anstataŭ B-2, respondus per B-3, sekvus procedo N-2, B-6, N-5, kaj alternekapto.
{ tradukanta noto: alternekapto kun unu libero por Blanko; vidu aldonitan diagramon jenan;
Aldonita diagramo, Diagramo 66a.
Por ke Nigro venki la alternekaptadon kaj forkapti la blankon, Nigro devas ŝtonmeti al kompemsejo aliloke, rekapti B-6 per N-5 (ree), kaj forlasante Blankan meton al kompensejo de blanko, sinligi ĉe punkton a, ĉi tiam sekvas normala streĉa alternekapto.}

Diagramo 67.
En la formo, blanko havas unu eksteran spirpunkton, kompare kun Diagramo 52. Ĉi tie, kontrau N-1 kaj 3, Blanko ne elektas 'dekmiljara alternekaptadon' per oblikven-sur-iro B-a, sed povas sin-vivigi senkondice per bona tuŝmeto B-4. Sekve, se Nigro metas N-a, Blnako sin-retiras kiel B-b kaj rezultas kunvivo, aŭ...
Diagramo 68.
Se Nigro oblikven-sur-iras kiel N-5, Blanko minacas nigron per B-6 kaj lasas Nigron forkapti per N-7, kaj poste...
Diagramo 69.
Blnako rekaptas nigron per B-8, kaj kontarŭ N-9, minacas nigran du ŝtonojn per B-10 kaj kaptos ilin en la formo de 'lavanga kapto'.
Se Blanko ne havus eksteran spirpunton a, ne povus meti la minacon B-10, la diferenco estas ne malgranda.
Diagramo 70.
Blanko havas metrajton. Tiu ĉi estas unu el tipaj formoj 'viva per okuloj'. Ĝi aperas de tempo al tempo en reala ludo, kaj Blanko facile vivigi la ŝtonaron, do nepre memoru la procedon.
Diagramo 71.
Oblikven-sur-iru kaj oblikvbe-sin-ligu. Malgraŭ ne larĝa, Blanko povas fari du okulojn kaj sin-vivigas. Kontraŭ N-a, haltigas per B-b kaj certe havas du okulojn.
Diagramo 72.
Ŝajnas, ke per la oblikven-sur-iro B-3 ankaŭ Blnako povas sin-vivigi. Tamen tio estas eraro. Se sekve Nigro haltigus blankon per N-a, Blanko faras okulon per B-b kaj samiĝus. Sed, la situacio komplikiĝas kiam Nigro sin-oferas N-4, kaj ...
Diagramo 73.
Kontarŭ Nigra haltigo, N-6, Blanko ne povas sinligi ĉe punkton b, ĉar se li sinligus, kompreneble Nigro tranĉus kiel N-7.
Do, Blanko sinligas per B-7, Nigro internenmetas N-8. Sekvas B-a, N-b, kaj alternekapto.
Diagramo 74.
Blanko plue larĝgas sian teritorion celante 'vivon per teritorio'. Tamen post kiam Nigro kaptas la alternekanpton kiel N-10, Blanko ne trovas alian vojon ol batali la alternekapton por sin-vivigi.
Diagramo 75.
Blanko oblikve-ligas ĉe B-7, por ke, se Nigro rekte kaptus la alternekapton N-10, sin-ligu kaj faru okulon per B-8. Nigro sciante Blankan celon, tenas lertan procedon N-8 kaj N-10, kaj Blanko ne povas viviĝi senkondice.

Nu, montriĝas ekzemploj el Nigra fuŝaĵoj. En lastaj diagramoj, anstataŭ eksterna haltigo N-6,
Diagramo 76.
Se nigro internenmetas kiel N-1, Blanko sin-vivigas per B-2. Sekve, Nigro tranĉas la blankon per N-a, procedas B-b, N-c, kaj B-d.
Diagramo 77.
Reveninte al komenco { post oblikven-sur-iro B-3 }, el Nigra internenmeto N-4 rezultas kunvivo laŭ la procedo ĝis B-11, tio estas Nigra malsukceso. Oni diras, 'Mallertulo internenmetas tro malfrue', kiel admono por ĉi tia okazo.
Diagramo 78.
Montriĝas unu procedo, kiu faras la problemon. Eblas alia procedo, ekde B-3, N-4, B-1, N-2, ĝis B-5, kiu samformiĝas. Sekve, interŝaĝo de B-a kaj N-b faras la problemon, tamen Blanko havas alternativon, B-b kaj N-a, en kiu Blanko oferas la angulon.